Programme of Armenian Studies

Home » Uncategorized » Trends in Contemporary Literature in Armenia

Trends in Contemporary Literature in Armenia

Date: Sunday 20 October 2013
Venue: Hye Doon, London
Speakers: Violette Krikorian and Hasmig Simonian (Armenian Poets)
Chair: Dr Krikor Moskofian (Director of the Programme of Armenian Studies, London)
 
This event was held in Armenian.
 
Ժամանակակից Հայաստանեան Գրականութեան Միտումները
Կիրակի, 20 հոկտեմբեր, 2013
Հայ Տուն, Լոնտոն
Զեկուցաբերներ՝ Վիոլէթ Գրիգորեան եւ Յասմիկ Սիմոնեան (հայաստանցի բանաստեղծուհիներ)
Զեկուցավար՝ Տոքթ․ Գրիգոր Մոսկոֆեան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: