Programme of Armenian Studies

Home » Uncategorized » Imaginary Theater: Narratives of Krikor Beledian

Imaginary Theater: Narratives of Krikor Beledian

Date: Sunday 21 July 2013
Venue: Hye Doon, London
Speakers: Dr Siranoush Tvoyian (State University of Yerevan)
Chair: Dr Krikor Moskofian (Director of the Programme of Armenian Studies, London)
 
This event was held in Armenian.

Երեւակայական Թատրոն Գրիգոր Պըլտեանի Պատումները

Կիրակի, 21 յուլիս, 2013

Հայ Տուն, Լոնտոն

Զեկուցաբերներ` Տոքթ Սիրանուշ Դւոյեան

Զեկուցավար՝  Տոքթ Գրիգոր Մոսկոֆեան

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: